LEXPOLAND REAL ESTATE NIERUCHOMOŚCI

Wady nieruchomości, o których istnieniu powinien wiedzieć każdy przyszły kupujący.

Prawo cywilne w Polsce wyróżnia dwa rodzaje wad – prawne oraz fizyczne. Wpraktyce mogą one dotyczyć zarówno rzeczy ruchomych, jak i mienia nieruchomego.Przyjrzymy się dzisiaj dokładniej tej pierwszej kategorii wad w odniesieniu do rynkunieruchomości. Wady jawne i wady ukryte Jedną z podstawowych kwestii dotyczących wad nieruchomości jest określenie czymamy do czynienia z wadą jawną, czyli […]

Zaliczka i zadatek to odmienne instytucje prawa cywilnego. Znaczące różnice zadecydują o przysługujących stronom uprawnieniach.

Zaliczka i zadatek to odmienne instytucje prawa cywilnego. Różnice są znaczne i zadecydują o przysługujących stronom uprawnieniach. Pojęcia zaliczki i zadatku w powszechnej świadomości mylone są niezwykle często. Jednak zdecydowanie warto jest wiedzieć czym się różnią, i jak dobrze wykorzystać te formy zabezpieczenia umowy. To strony umowy same ustalają, czy chcą skorzystać z instytucji zadatku, […]

Umowa warunkowa – czym jest, i kiedy warto ją zastosować.

biuro nieruchomości

Umowa warunkowa – czym jest, i kiedy warto ją zastosować. Umowa warunkowa to typ umowy, która została zawarta pod pewnym, określonym w jejtreści warunkiem. Oznacza to, że może wywołać skutki dopiero po zaistnieniu wskazanegozjawiska. Umowa sprzedaży ma charakter zobowiązująco-rozporządzający i przenosiwłasność nieruchomości na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo,że strony inaczej postanowiły. Zawiera […]

Świadectwo charakterystyki energetycznej – nowy obowiązek dla sprzedających.

Świadectwo charakterystyki energetycznej – nowy obowiązek dla sprzedających. Świadectwo charakterystyki energetycznej, zwane potocznie świadectwem energetycznym, to dokument, który określa efektywność energetyczną budynku, czyliwielkość zapotrzebowania na energię konieczną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku. Chodzi o energię niezbędną napotrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a wprzypadku budynków niemieszkalnych […]

Nieruchomość władnąca i obciążona. Jakie występują pomiędzy nimi zależności?

Nieruchomość władnąca i obciążona. Jakie występują pomiędzy nimi zależności? Nieruchomość obciążona Nieruchomość obciążona prawem służebności gruntowej na rzecz właścicielanieruchomości władnącej. Najczęściej dotyczy wyznaczenia części nieruchomościgruntowej na drogę dojazdową do nieruchomości władnącej.Właściciel nieruchomości obciążonej posiada ograniczone prawa do władania gruntem,który został obciążony służebnością, w tym w szczególności w zakresie dokonywanianasadzeń drzew i krzewów oraz budowy lub […]

Stosunek najmu i jego strony. Wynajmujący oraz najemca – kto tu tak naprawdę jest kim?

Wynajmujący oraz najemca – kto tu tak naprawdę jest kim? O stosunku najmu i obowiązkach jego stron. Standardowa umowa najmu lokalu, tak mieszkalnego, jak i użytkowego, zawierana jest przez dwie strony – wynajmującego oraz najemcę. W praktyce obrotu zdarza się jednak niestety, iż pojęcia te często są przez jego uczestników mylone, a to skutkuje powszechnym […]

Czym jest księga wieczysta, i dlaczego przed zakupem nieruchomości należy koniecznie sprawdzić jej zawartość?

Czym jest księga wieczysta, i dlaczego przed zakupem nieruchomości należy koniecznie sprawdzić jej zawartość? Księga wieczysta to jeden z najważniejszych, ogólnodostępnych w rejestrze publicznym, dokumentów przedstawiających stan prawny nieruchomości. Pomaga ustalić grono osób, którym przysługują prawa do nieruchomości. W treści księgi wieczystej znajdziemy m.in. opis i adres nieruchomości, dane właściciela, jej powierzchnie i przeznaczenie, a […]

Umowa przedwstępna – istotne narzędzie w transakcjach obrotu nieruchomościami.

Umowa przedwstępna – istotne narzędzie w transakcjach obrotu nieruchomościami. Umowa przedwstępna to umowa, w której jedna lub obie strony zobowiązują się dozawarcia w przyszłości z góry oznaczonej umowy przyrzeczonej.Umowę tego rodzaju zawiera się przede wszystkim wtedy, gdy w chwili jej podpisywaniastrony nie mogą lub nie chcą zawrzeć umowy przyrzeczonej, a jednak chcą zapewnić sobiemożliwość zawarcia […]