LEXPOLAND REAL ESTATE NIERUCHOMOŚCI

Świadectwo charakterystyki energetycznej – nowy obowiązek dla sprzedających.

 • zbywany na podstawie umowy sprzedaży,
 • zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do
  lokalu,
 • wynajęty.
  Oznacza to, że świadectwo sporządza się w celu przekazania go najemcy lub kupującemu,
  a więc przy okazji najmu lub sprzedaży budynku lub części budynku.
 • o powierzchni użytkowej powyżej 250 m2 zajmowanych przez organy wymiaru
  sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których
  dokonywana jest obsługa interesantów,
 • o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2, w którym są świadczone usługi dla
  ludności (o ile świadectwo jest już sporządzone).

 • właściciel lub zarządca budynku (w przypadku sprzedaży lub najmu),
 • osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku
  zbycia tego prawa lub najmu lokalu),
 • osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu (w przypadku najmu
  lokalu),
 • inwestor (przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego
  lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie).
  W przypadku gdy sprzedaż/najem dotyczy budynku, należy sporządzić świadectwo
  charakterystyki energetycznej budynku, natomiast jeśli sprzedaż/najem dotyczy części
  budynku (lokalu), należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej
  odpowiedniej części budynku.
  Nabywca lub najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania świadectwa.
 • Świadectwo charakterystyki energetycznej przekazuje się w formie papierowej, opatrzone
  numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz
  podpisem osoby uprawnionej.
  W wyniku nowelizacji przepisów (od 28 kwietnia 2023 r.), świadectwo można otrzymać w
  formie:
 • papierowej – opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki
  energetycznej budynków oraz podpisem osobistym osoby uprawnionej
  lub
 • elektronicznej – opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki
  energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
  zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej.
  Fakt przekazania świadectwa, zostanie odnotowany w akcie notarialnym, natomiast w
  przypadku braku jego przekazania – notariusz pouczy zobowiązanego do przekazania
  świadectwa o karze grzywny za niewywiązanie się z tego obowiązku.

 • wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową,
  nieodnawialną energię pierwotną,
 • udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową,
 • jednostkową wielkość emisji CO2.

Category :
Prawo w nieruchomościach
Share :

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *